• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp:

•  Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các hoạt động sáp nhập, mua lại, hợp nhất, giải thể, thanh lý tài sản hay thành lập các liên doanh, cổ phầ hóa…

•  Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp nhằmgiúp cho doanh nghiệp có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

•  Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp cũng là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.

 Các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

•  Các doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước
•  Doanh nghiệp tư nhân. 
•  Công ty cổ phần. 
•  Công ty trách nhiệm hữu hạn.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU 
THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp:

1.         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

         Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST).

Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của từng Doanh nghiệp.

Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp:

1.     Bảng cân đối kế toán 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).

Bảng lưu chuyển tiền tệ.

Bảng cân đối tài khoản tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.

5.      Các bảng chi tiết các tài khoản:

Tiền mặt: bảng kiểm kê quỹ tiền mặt.

Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê tiền gửi Ngân hàng + bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng.

Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.

Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn.

Chi phí trả trước dài hạn.

Các khoản phải thu.

Các khoản phải trả.

Hàng tồn kho.

Công cụ dụng cụ.

Các khoản vay ngắn và dài hạn (bảng đối số số dư tiền vay tại ngân hàng).

Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả (bảng đối chiếu)

Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán (nếu có).

Tài sản cố định.

6.         Bảng kiểm kê tài sản của doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết; tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài sản đang dùng.

7.      Bảng kê chi tiết nguồn vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác (nếu có) như: vốn góp liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập Công ty TNHH:

Báo cáo tài chính 5 năm đã được kiểm toán.

Hợp đồng góp vốn liên doanh.

Điều lệ liên doanh.

Bảng thống kê lãi liên doanh được chia từ khi được thành lập.

8.  Chi tiết chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

9.  Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của doanh nghiệp.

*  Đối với đất và công trình xây dựng: giống phần Thẩm định giá Bất động sản