• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

logo

ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

 

DAVI VALUATION luôn lấy làm vinh dự và tự hào về đội ngũ nhân lực của mình. Họ chính là những thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư... luôn tận tụy cùng với sự phát triển của Công ty trong suốt quá trình hình thành và hoạt động. Một đội ngũ nhân lực với sức trẻ dồi dào không ngừng tìm kiếm học hỏi, nâng cao chuyên môn.

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

  
 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp;

            Bộ Tài chính thông báo:

            1. Các doanh nghiệp dưới đây có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Các danh sách kèm theo):

2.16. Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

Bổ sung thẩm định viên Đoàn Thị Lan Anh, sinh năm: 1975, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.710 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 57/TB-BTC

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                    

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

   

 

THÔNG BÁO  

 

Về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện                                                    hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

 

 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ng�y 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

 

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá;

 

            Bộ Tài chính thông báo:

 

            1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

 

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

 

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải  thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.                                                                                                                                                                          

 

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (từ ngày 31/12/2013 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./. 

 

    Nơi nhận:                                         

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giờ Việt Nam;   

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

                                Đã ký

                    Nguyễn Anh Tuấn

 

File đính kèm: 

File đính kèm: