• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

DAVI VALUATION NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ

THẨM ĐỊNH GIÁ

 

12046749 1148288975188252 150972662207391961 n

 

Thong bao hanh nghe tham dinh gia 1

Thong bao hanh nghe tham dinh gia 2

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH


Số:  74/TB-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   

                    

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO  

 

V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

 

 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 24/9/2015. Kể từ ngày 25/9/2015, các doanh nghiệp thẩm định giá được tiếp tục hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

 Các doanh nghiệp thẩm định giá không có tên tại Thông báo này và Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/1/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 chỉ được phép hoạt động khi có Thông báo của Bộ Tài chính./.  

 Nơi nhận:                                            

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;   

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

                                 Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH


Số:  57/TB-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   

                    

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO  

 

V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014

 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá;

            Bộ Tài chính thông báo:

            1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

            2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá,các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giáphải  thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật Giá vàNghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

            Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (từ ngày 31/12/2013 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./. 

    Nơi nhận:                                         

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;   

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

                       

                               Đã ký

                     Nguyễn Anh Tuấn